مه پاش و گاوهای شیری

مه پاش و گاوهای شیری

مه پاش وگاوهای شیری:
طبق مطالعات انجام شده دردماهایی حدود(26℃)79℉گاوهای شیری غذای کمتری می خورند و وزن بدن خودرا ازدست می دهند ودرنتیجه تولید شیرکاهش می یابد.درشرایط دمای نامناسب باروری ،سلامتی وتولید شیر کاهش می یابد.گاوهایی که بازدهی بالاتری هم دارند نسبت به استرس گرمایی حساسیت بیشتری دارند.
تمام مطالب ذکرشده دربالا درنهایت باعث ضررمالی و کاهش نقدینگی گاوداری می شود.درجه استرس گرمایی(heat stress) که می تواند منجر به اثرات منفی در گاوهاشود به ترکیب عوامل مختلفی ازجمله شرایط محیطی،دمای هوا،درصد رطوبت هوا،مقدار باددرمحیط وحرکت هوا و تابش نور خورشید بستگی دارد.
دامداران درچنین شرایطی ازسایبان ها،فن ها وآب تازه فراوان برای گله ی خود برای مقابله باگرما استفاده می کنند.
ازآنجا که درجه ی استرس گرمایی به عوامل مختلفی بستگی دارد،در برخی موارد سایبان ها وفن ها هم موثر نمی باشند.
تحقیقات نشان دهنده ی این مطلب می باشد که ترکیب سیستم مه پاش وخنک ساز باسایه بان ها وایجاد حرکت اجباری در هوا ی محیط یک روش مکوثر جهت خنک سازی گاوهای شیری می باشد ودرکل باعث کاهش ضرروزیان تولیددرفصول گرم می گردد.
بااستفاده از نازل ها ومه ساز پرفشار،آب کافی جهت خنک سازی سطح بدن گاوها فراهم خواهدشد.آب سپس باید شروع به تبخیرشدن کند وگرمای موردنیاز خودراازهوای محیط وحیوانات دریافت کند.این عملیات همچون تعریق بدن می باشد وباعث خنک سازی می شود.
افزایش جابجایی اجباری درهوای محیط توسط فن های مناسب باعث موثر بودن این سیستم می گردد.