مه پاش و گاوهای شیری

مه پاش و گاوهای شیری

مه پاش وگاوهای شیری:
طبق مطالعات انجام شده دردماهایی حدود(26℃)79℉گاوهای شیری غذای کمتری می خورند و وزن بدن خودرا ازدست می دهند ودرنتیجه تولید شیرکاهش می یابد.درشرایط دمای نامناسب باروری ،سلامتی وتولید شیر کاهش می یابد.گاوهایی که بازدهی بال...

رطوبت در مرغداری

رطوبت در مرغداری

رطوبت در مرغداری
یکی از چالش‌های بزرگ برای مرغداری‌ها در فصل تابستان، شرایط استرس گرمایی شدید می‌باشد. تحت این شرایط، در مرغداری‌ها سرعت رشد کاهش یافته و مصرف خوراک نیز کاهش می‌یابد. درصد تبدیل ضعیف خوراک مرغ باعث کاهش محتویات تخم مرغ خواه...

رطوبت در گلخانه ها

رطوبت در گلخانه ها

رطوبت:
سیستم‌های مه پاش ایمان تجهیز دارای مزایای بیشماری می‌باشند که برای ثابت نگه داشتن آب و هوای داخل گلخانه‌ها (در هر ابعادی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های مه ساز یا مه پاش نقش مهمی در کنترل آب و هوای گلخانه ای ایفا می‌کنند. همچن...